facebook

Университетска синдикална организация на Нов български университет

Начало

 

 

УСО на НБУ към НБС "ВОН" - КНСБ, е създадена от група преподаватели и служители в администрацията на Нов български университе, през м. юни 2018 г. За периода, от 2018 г. до сега, ежедневните и стратегически дейности на УСО НБУ са изпълнявани от три формата на Управителен съвет, като настоящият, трети Управителен съвет се намира в края на втората година от мандата си. 

 

НАСТОЯЩ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА УСО НБУ:

 

 

 

 гл. ас. д-р Живко Минков - председател

 

 

 

доц. д-р Евелина Христова - първи секретар и съосновател на УСО НБУ

 

 

 

проф. д-р Димитър Вацов - втори секретар и съосновател на УСО НБУ

 

 

ПЪРВИ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ИЗБРАН ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА УСО НА НБУ:

 

 

 • НОВО! ДЕКЛАРАЦИЯ НА УСО НБУ ОТНОСНО ПРОТЕСТА НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ
 •  

   

   

   

   

  ДЕКЛАРАЦИЯ

  относно

  исканията на работещите в държавните университети

   

   

  Университетската синдикална организация на НБУ изразява принципната си подкрепа към протеста на академичната общност.

   

   София: 18.05.2024 г.

 • ВАЖНО!!! СТАНОВИЩЕ НА УСО НБУ ОТ 10.05.2024 Г. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ЗАЕТОСТТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В НБУ И ПРИЛОЖЕНИЯ 1а) и 2а) КЪМ НЕЯ
 • СТАНОВИЩЕТО Е ИЗГОТВЕНО ПО СИЛАТА НА ПРОЦЕДУРА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

   

   

  .......................................................................................................................................................................

   

   

  УСО на НБУ, към НБС – „ВОН КНСБ“

  Нов Български университет

                                                                                                     До проф., д.н. П. Дойнов,

                                                                                     Ректор на Нов български университет

   

   

  СТАНОВИЩЕ

  относно

  проект за изменения на разпоредбите в Наредбата за заетостта на преподавателите в НБУ и приложения 1а) и 2а) към нея, предоставен за мнение на УСО НБУ, по силата на чл.37 от Кодекса на труда

   

  Уважаеми г-н. Ректор,

  Във връзка с Вашето уведомително писмо от 11.04.2024 г., с искане за становище от УСО НБУ по отношение на проект за промени в разпоредбите на Наредбата за заетостта на преподавателите в НБУ и Приложения към нея: 1а) – Изисквания за видовете работа и процедура за планиране, отчитане и оценяване на основната заетост на преподавателите на трудов договор в НБУ, и 2а) – Критерии за процедура за атестиране на годишна допълнителна заетост на преподавателите на трудов договор в НБУ, УСО на НБУ към НБС „ВОН“ – КНСБ, предоставя на вниманието Ви, следното становище:

  1. I.) Изказваме нашите адмирации, за това, че спазвате обещанието си и се придържате към разпоредбите на чл. 37 от Кодекса на труда! Вярваме, че именно подобни отношения и добър колегиален тон, изграждат ползотворно партньорство. Във връзка с това, предлагаме, в бъдещите случаи на процедура по чл. 37 от КТ, да се обединим около следните допълнения към процедурата:

  а) Проектите за промени в разпоредбите относно трудовите отношения в НБУ, да бъдат предоставяни на УСО НБУ за мнение в рамките на срок от поне месец и половина.

  б) Проектите за бъдещи промени в разпоредбите на НБУ да бъдат публикувани на страницата на НБУ, в срок не по-малко от месец и половина преди официалното им обсъждане в Настоятелството на НБУ и да бъдат достъпни за всички членове на общността на НБУ и отворени за дискусия.

  1. II.) По отношение на цялостната философия на проекта за промени в Наредбата за заетостта на преподавателите в НБУ и двете приложения към нея 1а) и 2а), сме на мнение, че:

  а) Въпреки някои сполучливи промени, залагат неправилна перспектива и стратегия за развитието на НБУ, като позициониране в българското и международно образователно пространство

  б) Запазват стари недъзи в разпоредбите и добавят нови, които нямат обоснована логика.

  в) Не отговарят на основния въпрос, повдиган многократно то УСО НБУ – нуждата от спешно индексиране на доходите на академичния, преподавателския и административния персонал и прозрачност на процедурите по атестиране на допълнителната заетост.

  1. III.) По отношение на предлаганите промени в Наредбата и в Приложение 1а) Изисквания за видовете работа и процедура за планиране, отчитане и оценяване на основната заетост на преподавателите на трудов договор в НБУ:

  2. Предвижда се увеличаване на Административната и обществена работа и приемното време на преподавателите със 100 (сто) часа, като част от задължителната заетост. Какво налага тази промяна и в какво ще се изразява (като изисквания към преподавателите) покриването на това изискване?

  3. Поддържането на всички курсове в системата МУДЪЛ НБУ, по единния стандарт за електронно обучение става част от задължителната работа. Това е промяна, която има своята логика. Възразяваме срещу отмяната на изключенията за някои специалности, като архитектура и др., които съществуват в сегашната наредба и отчитат спецификата на обучителния процес в тези специалности. Налагането на общ, не съобразен с тези специфики стандарт за електронен курс, ще постави колегите от тези специалност в невъзможност да изпълнят изискването.

  4. Запазва се отдавна критикуваното от нас дискриминационно отчитане на часовете в тюториалните курсове, което е пряко нарушение на принципите на трудовото законодателство!

   

  1. IV.) По отношение на предлаганите промени в Наредбата и в Приложение 2а) Критерии и процедура за атестиране на годишната допълнителна заетост на преподавателите на трудов договор в НБУ:

  2. Смятаме, че налаганият принцип на формиране на атестирането на допълнителната заетост е погрешен, поради следните съображения:

   

  • С предлаганите промени се дава приоритет на дейности от името на НБУ и в НБУ. Това налага вътрешно-ведомствена логика, която носи риска да „затвори“ университета и бързо да го превърне в една стерилна и провинциална среда. Ние сме на мнение, че за да се развива НБУ, като съвременен, глобално ориентиран университет, със защитима претенция за високо качество трябва да се даде приоритет на точно обратната логика.

   

  • Това предполага да се поощряват и оценяват всички дейности, които изграждат и подобряват позицията на НБУ в българските и международните системи за измерване на качеството (НАЦИД, Скопус и др.). Същото се отнася и за други дейности, които не се обхващат от наукометрията, но несъмнено издигат публичния авторитет на НБУ в национален и международен мащаб (творчески изяви, проекти и пр.). Тези изяви на преподавателите, дори и да не са изрично направени от името на НБУ, или за тях да е получено възнаграждение,  работят пряко за името на НБУ и се ползват от НБУ за акредитации, атестации, за привличане на студенти, за утвърждаване на добрия му публичен образ и т. н.

   

  • Ето защо предлагаме при атестирането на допълнителната заетост, максимален и/или по-висок брой точки да носят тези дейност, които носят най-висок престиж на университета, независимо от чие име са осъществена и кой ги е финансирал. Това допълнително ще отговори на спецификата на заетостта и дейността на колегите в някои специалности, като архитектура, кино и др., които привличат студенти и изграждат авторите на НБУ с цялостната си дейност Разбира се, тук са приложими и гъвкави форми на оценка, като присъждане на допълнителни точки за дейности, които не само носят престиж, но и директни финансови приходи на НБУ.

   

  1. На мнение сме, че процедурата по атестиране на допълнителната заетост, дори и с предлаганите промени, остава непрозрачна по отношение на разпределението на средства и предвидимостта. Във връзка с това отправяме искане за включването на следните промени, които ще гарантират прозрачността и предвидимостта:

   

  • Да се прекрати неетичната практика, да се променят критериите, изискванията и процедурата по атестиране на допълнителната заетост няколко месеца преди края на отчетния период. Настояваме, настоящите промени в Наредбата и специално за Приложение 2а), да влизат в сила за следващия период на атестиране.

  • Всяка година публично да се обявява размера на общия фонд за допълнително заплащане, както и броят академични лица и служители в администрацията, на които е присъдено такова допълнително заплащане.

  • Всяка година да се остойностява финансовият еквивалент на 1 точка от атестацията.

  • Всеки преподавател и служител да може да вижда автоматично в електронна система собствената си атестация (а не да е принуден да подава специална молба за допуск до нея).

  1. V.) Допълнителни предложения към ръководството:

  2. Настояваме за спешно индексиране на основните заплати и надбавките за научни степени. Смятаме, че ръководството трябва да изготви и приеме план за увеличаване на основните заплатии надбавките за научни степени, който да гарантира като минимум, че от 1 октомври доходите на академичния персонал ще се изравнят с тези в държаните университети, а в един период от две календарни години, те да достигнат минимум 150% от законово регламентираните заплати в държавните университети.

   

  1. Настояваме за спешно и адекватно индексиране на заплатите на колегите със статут преподаватели и на служителите в администрацията на НБУ

   

  1. Настояваме за обявяване и прозрачност на процедурата по атестиране и допълнително заплащане на колегите от администрацията.

   

  Уведомяваме Ви, че УСО НБУ ще публикува това становище на страницата на синдикалната организация

   

  София: 10.05.2024 г.                                                                               

   

   гл. ас. д-р Ж. Минков Председател на УСО на НБУ към ВОН КНСБ

   

  С уважение: …………………….

  /подпис/

   

   

 • РЕЗУЛТАТИ ОТ АНОНИМНИТЕ ОТГОВОРИ НА АНКЕТА ОТНОСНО НИВОТО НА ТРУДОВИТЕ ЗАПЛАТИ В НБУ (ПРОВЕДЕНО МЕЖДУ 29.04. - 07.05.2024 Г.)
 • РЕЗУЛТАТИ ОТ АНОНИМНИТЕ ОТГОВОРИ НА ОТВОРЕН ВЪПРОС В АНКЕТАТА ОТНОСНО НИВОТО НА ТРУДОВИТЕ ДОХОДИ В НБУ

  (ПРОВЕДЕНА В ПЕРИОДА 29.04. – 07.05.2024 Г.)

   

  Въпрос: "Има ли нещо, което забравихме да Ви попитаме и искате да споделите с нас?"

   

  1. не

  2. Не

  3. -

  4. НЕ

  5. Не

  6. Време е за връщане и към академиз в НБУ! Къде изчезна академичната автономия на департаментите?!

  7. Моята прогноза - НБУ е в риск от загуба на хабилитирани преподаватели.

  8. Необходимо е да има ясни и предвидими правила по отношение на допълнителните възнаграждения.

  9. Става въпрос и за професионалното ни самочувствие. За мен е важно НБУ да покаже, че ни цени като преподаватели. Това не става само през заплати и педагогически кафенета. Благодаря на синдиката за активната позиция.

  10. Свръхзаетостта, съпътствуващата я преумора също така води до нежелание да се актуализират курсовете. В един динамичен свят не можем да отговорим на динамиката, защото трябва да се борим на 3 фронта, за да попълним дупките в бюджета. Нормално е да се получава достойно заплащане за основната заетост. Допълнителното стимулиране е за сметка на личния живот, допълнителна квалификация, четенето на различна литература. Все пак сме преподаватели и разговаряме със студентите на разнообразни теми, често излизащи извън тясно професионалните ни рамки. Усещането на студентите за качеството на преподавателите е свързано с цялостното възприемане на личността на преподавателя. Понижаващата се лична култура за сметка на увеличеното тясно профилирано работно време не служи добре на каузата НБУ.

  11. не мисля

  12. Заплащането не е пропорционално на броя студенти, които обучаваме. В някои курсове има близо 300 човека и няма диференциация за натоварените курсове и програми.

  13. Редно ли е да има синдикална организация в частен университет?

  14. Заплащането не отговаря на заетостта

  15. Темите са актуални и подлежат на обсъждане

  16. Много важна тема, позитивно е, че се започна дискусия с надявам се реални резултати.

  17. Не, благодаря.

  18. Обвързването на заплащането и професионалното израстване с броя студенти, заставя всички да се стремят към курсове в първите две години и да избягват магистръските курсове. Не е редно израстването да е свързано с броя студенти. В магистърските програми винаги броят е по-малък от този в бакалавърските.

  19. Важно е, когато щатен преподавател заема административна длъжност (напр. директор на Програмен съвет) да може да избере дали да получава месечно допълнително възнаграждения за полагания административен труд, или да му бъде редуцирана аудиторната заетост, ако той има проблем с нея.

  20. Нека се привличат още хора в синдиката. Повече хора- по-голям отзвук! Наслука!

  21. Изравняване заплащането в НБУ с държавните университети е санитарен мотивационен минимум.

  22. Не. Отдавна сме абсолютно наясно, че заплащането не отговаря по никакъв начин на извършената работа от административния и преподавателски състав.

  23. Относно заплащането: - Основните заплати със сигурност трябва да бъдат актуализирани и то трябва да бъдат актуализирани периодично - Допълнителното заплащане въз основа на отчетеното в годишната атестация трябва да бъде ясно регламентирано и да е ясно още преди началото на учебната година. Трябва да е ясна тежестта на всеки от критериите (в парично изражение) и да се спре с въвеждането на произволни критерии (като например превод на паспортите на курсовете на някакъв чужд език). - Освен заплащането, трябва да има и нормални условия на труд. Напр. да няма курсове с 90 записани студенти в зала за 50. Напр. да има нормални работни места за приемно време и изследователска дейност. А за нормални условия за хранене и кафе, дори вече не мога и да мечтая. Социални придобивки... не знам дали има смисъл дори да се обсъжда.

  24. Бих искала да изкажа искрени благодарности за подкрепата и усилията! Поздравления за добрата аргументация и за инициативата да повдигнете въпроса и за прозрачността и критериите за заплащане на допълнителната заетост! За мен това е дори по-важно от абсолютната стойност на възнагражденията, за да се чувствам уважаван служител на НБУ!

  25. Липса на каквато и да е прозрачност от страна на ръководството! Липса на комуникация! Демонстриране на надменност! Липса на капацитет от страна на ръководството по отношение на цялостната визия за развитие на НБУ! Ширеща се партизанщина и шуробаджанащина!

  26. Ръководството да бъде информирано за проблемите на преподавателите. Научната дейност да не мери само с отчитане на публикации, а да се създадат усовия тя да бъде извършвана в НБУ. Качеството на преподаване да не се измерва само с това дали часовете са взети на време и оценки от студентите, а с оценка на придобитите знания и умения.

  27. Х

  28. Не. Въпросите бяха достатъчно конкретни.

  29. Основната заплата на преподавател в НБУ би трябвало да е поне с 10% по-висока от заплатата за съответната академична длъжност в държавен университет, ако НБУ иска да привлича качествен академичен състав, който да допринася за развитието на университета. Основателят на университета проф. Богданов разбираше това и заплатите на щатните преподаватели в НБУ преди 20 години бяха с около 50% по-високи от заплатите в БАН и държавните университети.

  30. Заплащането е изключително ниско предвид изискуемата квалификация и естеството на работата. Чувствам, се притеснена финансово и не мога да се отдам напълно на качественото изпълнение на задълженията си. Процедурата по атестация е изключително непрозрачна и оставам с впечатлението, че "се прави за наши хора". Точкуването е субективно и открих, че колеги със сходни точки получават коренно различни суми (100 точки при един носят 300 лева; при друг - над 800 лева). Процедурата по възражение също е непрозрачна - няма входящ номер, няма проследяване на евентуална резолюция; просто седиш, чакаш и се надяваш да ти дадат още някой лев за неща, които вече си извършил.

  31. Надявам се заплатите в университета да се актуализират!

  32. Смятам, че основното трудово възнаграждение в НБУ на академичния и административен състав вече изостава в пъти от останалите браншове и заплащането в други учебни учреждения. Бонусите (когато ги има) не компенсират нарастващата инфлация. Увеличение следва да има в основното трудово възнаграждение. Чрез такова поведение ръководството рискува да загуби квалифицирани и обучени кадри в които са инвестирани години. Демотивацията в голяма част от работещите все още в НБУ е вече факт. Смятам, че не е редно служител на университета или преподавател да се принизява да търси втора или трета работна позиция на място извън университета за да може да постигне нормален стандарт за живот вместо да се фокусира върху академичната си или научна работа, както и работата със студенти. Също така разликите в ставките на заплащане за степени и звания на преподавателския състав са толкова символични, че не стимулират достатъчно академичното израстване на преподавателския състав. Това води до затруднения при осъществяването на сформиране на комисии с хабилитирани лица за дипломни защити, държавни изпити, приемни интервюта за студенти, научни журита, както и при покриване на изсквания за акредитации на различните програми. Също така е изключително неприемливо да има разлики във възнагражденията във възходяща посока за определени лица в университета, които са със същата заетост, позиция или длъжностна характеристика като други служители.

  33. Не искам да ме оценяват на общ показател!

  34. Дори в училищата учителите получават повече. Нашата работа включва допълнителни компетенции (работа в moodle и др.). На фона на покачващите се такси на нашите студенти би трябвало да има и пропорционално увеличение на нашето възнаграждение.

  35. Не.

  36. Поддържам инициативата на синдиката да повдигне този наболял проблем

  37. Kритериите за заплащане на допълнително положения труд (годишна атестация) са ясни - не е ясен и прозрачен алгоритъмът за изчисляване на размера на възнаграждението за допълнителна заетост.

  38. Считам, че трябва да се приемат нови правила за годишната атестация. По-конкретно, от няколко години в държавните универститети (включително УНСС) бе въведено заплащане на преподавателите, чиито публикации са в Scopus и web of science, вторични бази данни и т.н. Става въпрос за бонуси от над 10 000 лв.

  39. Броят на студентите, с които работим се увеличава всяка година, заетоста ни също. Таксите на студентите всяка година биват увеличени. В същото време условията на труд за преподавателите, както и условията, в които се обучават студентите не са адекватни и не се виждат реални усилия за подобряването им. Неглижирането години наред на проблеми, особено в някои от най-големите департаменти, накланя везните към търсене на по-добри условия за работа.

  40. Недопустимо е заплатата на асистентите в университета да е по-ниска от тази на касиерите в Kaufland!

  41. Хубаво е да се обмисли и повишаването на заплатите в цялата администрация, включително и Библиотеката, която е основно звено подпомагащо на първо място преподавателите и студентите на НБУ в техните изследвания и проекти.

  42. Сумата за академична степен също е неудовлетворителна и изостава спрямо държавните университети и БАН.

  43. За последните 15-20 години в НБУ заплащането рязко смени нивото си спрямо стандарта за страната. Ако преди 2010 г. то беше повод за гордост от адекватно заплащане на интелектуален труд, то сега е повод за смущение защо в най-големия, най-престижния и най-известния български частен университет заплащането на академичния персонал вече дори е под равнището на държавните университети. Привличането на нови преподаватели е изключително трудно, често невъзможно, а старите напускат.

  44. Като професор в НБУ и за натовареността, която имам, както и за отговорностите и значимостта си като автор и преподавател, трябва да получавам поне 2500 лв. върху сегашната си заплата. Всеки професор на НБУ, трябва да получава поне 6000 лв. месечно, за да живее достойно.

  45. Липсва прозрачност, предвидимост и усещане за достойнство. След смъртта на ... (изтрито обидно съдържание).

  46. Подиграват се с труда ни - всички са на базови, неприлично ниски заплати,...(изтрито обидно съдържание).

  47. Ако беше жив проф. Богданов заплатите отдавна щяха да са актуализирани!

  48. Не мисля.

  49. Не съм кандидатствал за допълнително заплащане на база допълнителна заетост.

  50. Много ме тревожи заличаването на академичната автономност на университетските звена и на учебните програми! Не знам умишлено ли е или не, но с бързи темпове се превръщаме в месокомбинат, управляват ни като кланница и постепенно запълват зейналите дупки в академичния състав със спорни в професионално отношение колеги. Дали не е време да започнат да водят политика за университета, а не да изполват университета за правене на политика?!

  51. Заплатите на администратичните служители в НБУ са много ниски спрямо заплатите за подобна позиция в други институции. Годишните атестации в повечето случай не дават никакво допънително заплащане.

  52. Не, прозрачността в заплащането и в атестирането на труда ми са засегнати в анкетата.

  53. Като цяло, заплащането във висшето образование до настоящия момент е на доста ниски нива. След предстоящото повишаване на заплатите, може да се каже, че това заплащане придобива адекватни стойности.

  54. Изброените по-горе са основните наболели проблеми

  55. Няма

  56. Административните служители също са част от НБУ и макар открито неглижирани от ръководството, мотивацията и отношението им към работата и студентите е в пряка корелация с успеха и имиджа на Университета. Подценяването на усилията на администрацията, съпроводено с неактуализиране на доходите не е добра практика и не води до устойчиво развитие на организацията. Дългогодишните и лоялни служители помним времената, в които благодарение на проф. Богданов диспропорциите в заплащането на академичния и административния състав не беше фрапиращо. Силно препоръчително е това да бъде взето предвид и при формиране заплатите на администрацията, Вярвам, че е от взаимен интерес и полза.

  57. Адмирации за идеята!

  58. Заплатите в НБУ са ниски, особено на фона на таксите, които студентите плащат и на фона на заплатите на колеги в други висши учебни заведения. Създава се впечатление, че ръководството на НБУ вярва, че преподавателите са заменяеми и лесно могат да се намерят техни заместници (например, в случай, че напуснат). Същевременно, практиката показва текучество и трудности в набирането на кадри. Това говори за разминаване между вярванията на ръководството и реалността. Реално, в дългосрочен план, НБУ губи възможности да привлича качествени професионалисти и експерти, като предлага заплати, които са несъобразени с експертизата и подготовката на преподавателите и които са твърде ниски в сравнение със средната заплата в София и със заплатите в други висши училища в страната. С оглед да увеличаващият се прием на студенти, с увеличаването на натовареността на преподавателите, се създават не само конфликти по отношение на адекватното компенсиране на преподавателите, но и въпроси около капацитета на програмите. Всичко това може да доведе до по-сериозни проблеми в предлагането на качествено образование, което би следвало да е цел на НБУ.

  59. Благодаря за усилията, които полагате!

  60. Системата за атестация има сравнително ясни критерии, но "методиката" на прилагането (точкуването) не е съвсем прозрачна. През годините за едни и същи неща се получават различен брой точки.

  61. Ръководството на НБУ и Синдикатът на НБУ да не пренебрегват и многобройните преподаватели с длъжност Преподавател, които са изключени от академичния състав на НБУ. Те също очакват достойна индексация на заплатата си спрямо инфлацията. Относно въпросите за финансово затруднение. Това че някой няма лични финансови затруднения, не означава, че трудът му е справедливо заплатен.

  62. Със сигурност НБУ, като частна институция, би могла да повиши заплатите на академичния състав.

  63. не

  64. Реално проведените часове над норматива следва да се заплащат адекватно

  65. Смятам, че заплащането следва да е най-малкото еднакво и по-високо от това в държавните висши учебни заведения. Също така, предвид на промените в ЗВО мисля, че предвиденото увеличение е задължително, а не по преценка на университета.

  66. засега не

  67. С нас се подиграват! Една клика се зареди (изтрито, заради споменаване на конкретни имена).... и спря развитието на университета. Само (изтрито заради споменаване на конкретни имена)....се справяше достойно, но го отстраниха. С него си отидоха и бонусите и актуализациите на заплатите и уважителното отношение. Стигнахме до положение в Шуменския университет да взимат повече от нас.

  68. въпросите са много хубави - и са свързани, освен със заплатите, и с тази самота и несигурност, които са тотално типични за НБУ последните години. Добре се чувстват само приятелите и роднините, т.е. - различните битови групировки - ако не си приятел или роднина - няма с кого да говориш за каквото и да било - за средно служебно нещо, какво ли пък остава за нещо по-висше, или университетско. Така се поддържа ниво, в което даже красивите университетски неща придобиват махленски статут - защото няма йерархия - в хубавия смисъл на тази дума - и можеш да ги споделиш само с хората, които или са ти приятели, или си по-силен от тях - т.е. в живота на университета влиза и законът на джунглата. Аз не се оплаквам от нищо - защото съм силно животно - тигър - и зная, че тези слаби страни, които споменавам набързо - ще изчезнат от само себе си. Поздрави от сърце!

  69. няма стаи за отдих както е в нормалните страни

  70. За последните 10 години заплатите почти не са повишавани. С поскъпването на живота през това деситилетие реалната покупателна способност на моята заплата е намаляла двойно. Преди тя беше приблизително двойна на държавните, сега ще е по-ниска. Това промени пейзажа на преподавателите фрапантно. От уверени, свободни хора, които преподават в НБУ защото са заплатени по-добре и имат повече свобода в преподаването и израстването в смачкани, обезверени хора, които са се отчаяли от ръководството, нямащи самочувствие и силата да излязат от токсичните отношения с работодателя си.

 • ЧЕСТИТ ДЕН НА ТРУДА
 •    

   

  СКЪПИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

  ЧЕСТИТ ДЕН НА ТРУДА, 1 МАЙ! НЕКА БЪДЕМ ГОРДИ С РАБОТАТА СИ И ВИНАГИ ДА ОТСТОЯВАМЕ ПРАВАТА СИ!

  СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

 • ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО НИВОТО НА ЗАПЛАТИТЕ В НБУ 02/26042024
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН "ГОЛЯМ ДОКТОР", КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ПРОФЕСОР" 01/24042024
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Новогодишно обръщение - поздрав до членовете на УСО в НБУ
 • ОБРЪЩЕНИЕ - ПОЗДРАВ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УСО В НБУ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УСО, ПРОФ. АНТОНИЙ ТОДОРОВ д.н.

   

   

  Уважаеми колеги членове на УСО в НБУ,

  Нека Новата 2022 година ви донесе здраве, радост в сърцата и успешни начинания.

  Годината започва добре и за нашата УСО - на 6 януари 2021 г. ще се проведат най-сетне преговорите за подписването на Колективния трудов договор. Ако това стане, ще имаме по-добри условия и гаранции за трудовите права на работещите в НБУ.

  Сърдечни поздрави,

  Антоний Тодоров